Obsah

Informace

Zápis k povinné školní docházce (PŠD) pro školní rok 2024/2025

 

 • Pro školní rok 2024/2025 proběhne zápis 9. - 10. dubna 2024 
 • Online rezervace termínů zápisu bude spuštěna od 1. do 9. dubna 2024  na stránkách školy.
 • Rezervace bude probíhat pomocí aplikace Zapisyonline. Odkaz umístěn na stránkách školy www.zsholysov.cz v pravém sloupci pod hodinami.
 • Zákonný zástupce se k zápisu dostaví od 9. do 10. dubna 2024 do školy v rezervovaném termínu.  
 • Zákonný zástupce je povinen přihlásit k PŠD dítě, které do 31. srpna 2024 dovrší šestý rok věku (§ 36 odst. 4 školský zákon).
 • K zápisu k PŠD se dostaví i zákonní zástupci dětí, kterým byl pro školní rok 2023/2024 udělen odklad PŠD.
 • U zápisu je nutné předložit rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti (dostačující je občanský průkaz zákonného zástupce).
 • Pokud se k zápisu nemohou dostavit oba zákonní zástupci dítěte, žádáme o vyplnění „Zmocnění k zastupování a jednání v přijímacím řízení“ – ke stažení zde.
 • Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (nejpozději do 30. 4. 2024), může být dítěti udělen odklad PŠD - žádost zákonný zástupce obdrží během zápisu nebo ji lze vytisknout při rezervaci v aplikaci Zapisyonline. Přílohou žádosti musí být dvě doporučující posouzení odkladu PŠD:
 1. školského poradenského zařízení
 2. dětského lékaře nebo klinického psychologa.

Předpokládáme otevření tří až čtyř prvních tříd.

Zápis k PŠD se skládá z formální (povinné) a motivační (nepovinné) části. V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění PŠD (zákonný zástupce žádost obdrží ve vestibulu školy během zápisu nebo ji lze vytisknout při rezervaci v aplikaci Zapisyonline). Úkolem motivační části je motivovat děti pro školní docházku. Motivační část se skládá z aktivit, během kterých se orientačně zjišťuje úroveň znalostí a dovedností dítěte dle RVP PV.

Pokud máte nějaké dotazy, rádi Vám je zodpovíme - telefonicky 379 410 711 nebo na adrese zsholysov@zsholysov.cz

 

Kritéria k přijímání dětí k plnění povinnosti školní docházky pro školní rok 2024/2025

Ředitelka Základní školy Holýšov, příspěvkové organizace, Táborová 428 (dále jen ZŠ Holýšov), stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků základní školy k plnění povinnosti školní docházky, pokud počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí kapacitu počtu žáků v prvních třídách základní školy.

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Maximální počet dětí přijatých v rámci přijímacího řízení dětí k základnímu vzdělávání do ZŠ Holýšov pro školní rok 2024/2025 je 120.

Kritéria přijetí: 

 1. Do ZŠ Holýšov se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu ZŠ Holýšov.
 2. Do ZŠ Holýšov se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod ZŠ Holýšov, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Holýšov, v případě cizinců pak děti s místem pobytu mimo školský obvod ZŠ Holýšov, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Holýšov.
 3. Do ZŠ Holýšov se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod ZŠ Holýšov, v případě cizinců pak děti s místem pobytu mimo školský obvod ZŠ Holýšov.

Stanovení pořadí

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Školský obvod ZŠ Holýšov zahrnuje následující lokality: Holýšov, Dolní Kamenice, Bukovec, Čečovice, Černovice, Nemněnice, Kvíčovice, Horní Kamenice, Neuměř, Štichov, Všekary.
 

Co by měl umět při zápisu předškolák

Co má umět předškolák:
- správně vyslovovat všechny hlásky
- mluvit celými větami, nahlas a zřetelně
- jestliže dítě nevyslovuje všechny hlásky správně, navštívit logopeda
- umět pozdravit, poprosit, poděkovat
- orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad
- vědět jak se jmenuje, kolik je mu let, kde bydlí, znát dny v týdnu
- přednést básničku, zazpívat píseň, poznat a vyprávět krátkou pohádku
- znát barvy, umět vybarvovat jednoduché tvary
- nakreslit postavu – všechny znaky (oči, uši, vlasy)
- držet správně tužku, netlačit, kreslit tak, aby tužka lehce klouzala po papíru
- vydržet nad zadaným úkolem a pracovat samostatně alespoň čtvrt hodiny a práci dokončit
- vnímat hlásky ve slově, rozložit a složit krátké slovo na hlásky (p – e – s)
- rozložit slovo na slabiky
- sebeobsluha: - samostatné stolování, jíst příborem
- hygiena: mytí, wc, smrkání
Zbývá jen připomenout, že za připravenost dětí na školní docházku jsou zodpovědní rodiče.
Zajímavé odkazy:
Náměty pro práci s předškoláčky
Zajímá vás, co by měl vlastně umět předškolák? Odpověď naleznete v příspěvku http://www.jarodic.cz/cz/co-by-mel-umet-predskolak.php, který vyšel na stránkách JáRodič.cz.
Zde je odkaz na jednoduchý plakát, který vysvětluje na čtyřech obrázcích rodičům, co má zvládat dítě, které jde k zápisu do první třídy - http://rodicevitani.cz/pro-rodice/co-musi-umet-pri-zapisu-predskolak/.

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

http://www.ceskaskola.cz/2012/04/msmt-desatero-pro-rodice-deti.html