Obsah

Školní poradenské pracoviště 2023/2024

výchovný poradce Mgr. Soňa Adámková
adamkova@zsholysov.cz
tel. 379 410 722
mobil 602 538 095
konzultační hodiny 
pondělí 13:00 - 13:30
čtvrtek 8:00 - 8:45

výchovný poradce Mgr. Michal Bozděch
bozdech@zsholysov.cz
tel. 379 410 722
konzultační hodiny
úterý 11:50 - 12:35
čtvrtek 8:00 - 8:45

 

metodik prevence Mgr. Lenka Hálková
halkova@zsholysov.cz
tel. 379 410 726
mobil 602 538 101
konzultační hodiny
pondělí 8:00 - 8:45

metodik prevence Mgr. Pavel Martínek
martinek@zsholysov.cz
tel. 379 410 726
mobil 602 538 101
konzultační hodiny
úterý 8:00 - 8:45
 

Po dohodě možnost setkání i mimo konzultační hodiny.

Výchovný poradce:

  • poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům individuální (v konzultačních hodinách) nebo skupinové poradenství (během třídnických hodin) v oblasti volby povolání (kariérové poradenství), zajišťuje pro žáky skupinové návštěvy v poradenských střediscích (Úřad práce ČR, Infokariéra),
  • zajišťuje ve škole péči o žáky, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost (žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci nadaní), připravuje pro tyto žáky podmínky ke vzdělávání, vede příslušnou dokumentaci a spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními.
     

Metodik prevence:

  • tvoří a koordinuje minimální preventivní program školy,
  • koordinuje aktivity školy, které vedou k prevenci patologických jevů (např. záškoláctví, šikana, závislosti, násilí, sexuální zneužívání, rasismus, xenofobie a dalších projevů rizikového chování,
  • individuálně nebo skupinově pracuje se žáky, kteří mají obtíže v adaptaci, vztahové problémy nebo jiné problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání (poskytují krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v náročné životní situaci),
  • spolupracuje s orgány státní správy, které mají v kompetenci problematiku rizikového chování (pedagogicko-psychologické poradny, OSPOD, Policie ČR a další instituce),
  • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (většinou zaměřené na výskyt sociálně patologických jevů), konzultují zjištěné údaje s vedením školy, třídním učitelem a případně se zákonnými zástupci žáků,
  • vede dokumentaci odborných zpráv a informací o projevech rizikového chování žáků.