Obsah

Obnovení nepovinné školní docházky pro žáky 2.stupně (6.-9.ročník)

Typ: ostatní
informace

Informace pro zákonné zástupce žáků 2.stupně

 

 • od pondělí 8.6.2020 je možná osobní přítomnost žáků 2.stupně (6.-9.ročník) v budově školy – nepovinná školní docházka – škola bude organizovat občasné krátkodobé aktivity za dodržení všech stanovených hygienických opatření
 • skupiny mohou být tvořeny maximálně 15 žáky, vzhledem ke krátkodobému a občasnému charakteru se může složení skupin měnit
 • pedagogičtí pracovníci se mohou u skupin střídat
 • aktivity budou probíhat v odpoledních hodinách (od 14.00), aby byl minimalizován kontakt se žáka 1.stupně, kteří již do školy docházejí
 • v průběhu pobytu ve třídě bude platit povinnost zakrytí nosu a úst ochrannými prostředky (rouškou), roušku bude možno odložit pouze se souhlasem pedagogického pracovníka a při zachování rozestupu 2m.
 • pokud škola nebude schopna prostorově, organizačně a personálně aktivity zajistit, není povinností školy tyto aktivity organizovat
 • škola bude organizovat dle zájmu žáků občasné krátkodobé aktivity:
  • třídnické hodiny – žákům bude umožněno setkání s třídním učitelem a spolužáky, vyzvednutí osobních věcí uložených v budově školy
  • konzultace – objasnění problematického učiva
  • převzetí vysvědčení v listinné podobě - bude umožněno všem žákům, i když nebudou mít zájem o docházku do školy v době od 8.6. do 30.6.2020
 • žádám zákonné zástupce žáků 2.stupně o vyplnění dotazníku týkajícího se zjištění zájmu o účast na občasných krátkodobých aktivitách pro žáky 2.stupně v rámci nepovinné školní docházky – dotazník bude možno vyplnit a odeslat do středy 3.6.2020 do 14.00 hodin

 

 • odkaz - dotazník: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HPHobPMBh0KXvqSgGVaL9xOSKMmwSClLvk7Q6PsfWDJUOVU4SzFYWUpJS01LVU1CNkM0UTI3Q1U3WC4u

 

 • pokud zákonný zástupce dotazník nevyplní, bude tato skutečnost považována za nezájem o účast žáka na občasných krátkodobých aktivitách pořádaných školou

 

 • před nástupem žáka do školy by měli zákonní zástupci žáka zvážit, zda jejich dítě nepatří do skupiny rizikových osob
 • Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
  1. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)                s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
  2. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
  3. Porucha imunitního systému, např. 

                                               a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

                                               b) při protinádorové léčbě,

                                               c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

 1. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 4. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
 5. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je nutné podepsat před vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna!!!

 

Mgr. Monika Hynčíková, ředitelka školy


Vytvořeno: 29. 5. 2020
Poslední aktualizace: 2. 6. 2020 14:10
Autor: Monika Hynčíková