Obsah

Obnovení nepovinné školní docházky pro žáky 1. stupně (1. - 5.ročník)

Typ: ostatní
Informace

Informace pro zákonné zástupce žáků 1.stupně

 

 • od pondělí 25.5.2020 je možná osobní přítomnost žáků 1.-5.ročníku v budově školy – nepovinná školní docházka,
 • pokud se rozhodnete dítě do školy v květnu neposlat, ošetřovné zůstává zachováno do 30.6.2020– info viz portál MPSV – https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne,
 • režim otevření školy je podřízen přísným hygienickým opatřením a pravidlům, která vycházejí z dokumentu vydaného MŠMT – Ochrana zdraví a provoz základní škol v období do konce školního roku 2019/2020
 • veškerá opatření a ustanovení jsou v rámci pravidel neměnným rozhodnutím ředitelky školy
 • jakékoli porušení a nedodržování těchto zásad je důvodem k tomu, aby žák nebyl vpuštěn do školy, případně byl vyřazen se školní skupiny
 • přihlášení žáci budou rozděleni do školních skupin (max. 15 žáků),
 • složení skupin se po celou dobu docházky nebude měnit a bude stanoveno na základě potřeb školy z hlediska organizace provozu, o zařazení do skupin rozhoduje ředitelka školy
 • podle počtu zájemců se v jedné skupině mohou sejít žáci více tříd i ročníků,
 • žáky nelze do školních skupin zařadit později
 • zákonní zástupci, kteří nepřihlásí své dítě do 15.5.2020 do 12.00 nebudou mít nárok na pozdější zařazení dítěte do školní skupiny,
 • formulář pro přihlášení pod následujícím odkazem:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HPHobPMBh0KXvqSgGVaL9xOSKMmwSClLvk7Q6PsfWDJUMExKMVBYOEdMSUNTTUJVWEVUUFJIVDBLUi4u

 • pokud škola nebude moci z kapacitních nebo personálních důvodů přijmout do školních skupin všechny přihlášené žáky, bude pořadí stanoveno následovně:
  1. děti členů integrovaného záchranného systému
  2. děti zákonných zástupců, kteří jsou samoživiteli
  3. děti z rodin, v nichž 3 a více dětí plní povinnou školní docházku
  4. v ostatních případech rozhodne los
 • určené skupiny budou zahajovat výuku dle rozpisu ráno v v době od 8.00 do 10.00 a končit v rozmezí 11.00 – 13.00 hodin podle počtu přihlášených žáků
 • odpolední činnosti budou zajištěny nejpozději do 16.00 hodin
 • práci skupiny bude řídit pedagogický pracovník (nejčastěji se bude jednat o asistenta pedagoga)
 • žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a igelitový sáček na jejich uložení,
 • pokud bude školou zajištěno stravování, žák bude mít 3 roušky a 2 sáčky na jejich uložení
 • doba strávená ve škole bude rozdělena na 2 části, o náplni rozhoduje ředitelka školy:
  • dopolední část – plnění úkolů v rozsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku
  • odpolední část – zájmové vzdělávání žáků, dle možností bude vycházet ze vzdělávacího obsahu školní družiny
 • o tom, jakým způsobem bude zajištěno stravování, rozhodne ředitelka školy na základě počtu přihlášených strávníků, aby bylo možno dodržet stanovená hygienická pravidla
 • možné varianty:
  • výdej teplého oběda ve školní jídelně
  • studené obědové balíčky
  • žák si bude donášet stravu z domova na celou dobu pobytu ve škole
 • pokud bude oběd zajištěn školou, je nutné objednat obědy obvyklým způsobem na www.strava.cz do 21.5.2020
 • před nástupem do ZŠ by měli zákonní zástupci zvážit, zda jejich dítě nepatří do skupiny rizikových osob:
 • do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

 

 • Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 
 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. 

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

 1. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 4. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
 • Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je nutné podepsat před vstupem do školy:
  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

 

 • přílohou tohoto e-mailu bude i formulář Čestného prohlášení a seznámení s vymezením rizikových skupin
 • pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna
 • zákonní zástupci přihlášených žáků budou o organizačních a hygienických opatřeních školy informováni prostřednictvím webových stránek školy, e-ŽK (Bakaláři) do 21.5.2020

 

 

Mgr. Monika Hynčíková, ředitelka školy


Vytvořeno: 6. 5. 2020
Poslední aktualizace: 6. 5. 2020 16:47
Autor: Monika Hynčíková