Obsah

Obnovení nepovinné školní docházky 2.stupeň (6.-9.ročník) - organizační pokyny

Typ: ostatní
organizační pokyny

Obnovení školní docházky pro žáky 2.stupně (6.-9.ročník)

 

Obsah:

 1. organizace vzdělávacích aktivit
 2. provozní doba
 3. stravování
 4. podmínky provozu a hygienická opatření
 5. příchod, odchod a omlouvání přihlášených žáků
 6. povinnost podepsat čestné prohlášení

 

Režim otevření školy pro žáky 2.stupně (6.-9.ročník) je podřízen přísným hygienickým opatřením a pravidlům, která vycházejí z dokumentu: Ochrana zdraví a provoz základní škol v období do konce školního roku 2019/2020 vydaným MŠMT ČR (aktualizace k 27.5.2020)

 

 • veškerá opatření jsou v rámci pravidel neměnným rozhodnutím ředitelky školy
 • porušení těchto zásad je důvodem k tomu, aby žák nebyl vpuštěn do školy, či zcela vyřazen ze školní skupiny

 

1. Organizace vzdělávacích aktivit

 • od pondělí 8.6.2020 je umožněna osobní přítomnost žáků ve škole (skupina max. 15 žáků)
 • složení skupin se může měnit vzhledem ke krátkodobému charakteru aktivit, o zařazení do skupiny rozhoduje ředitelka školy dle organizačních potřeb
 • pro všechny třídy (pro všechny žáky i nepřihlášené) se uskuteční třídnická hodina (třída bude rozdělena na dvě skupiny)
  • žáci si budou moci vyzvednout věci uložené v šatnách a osobních skříňkách (nezapomenout vzít s sebou klíček od skříňky a tašku na uložení věcí)
  • o zařazení žáka do skupiny  Vás bude informovat třídní učitel prostřednictvím elektronické žákovské knížky (Bakaláři) do pátku 5.6.2020
  • vstup do budovy školy vchodem u tělocvičny
  • rozpis termínů ke stažení ZDE
 • vzhledem k počtu zájemců o konzultace (dle vyplněného on-line formuláře) se uskuteční konzultace z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka a německého jazyka
  • žáci budou mít připraven konkrétní úkol nebo cvičení, s nímž potřebují pomoci
  • informaci o termínu konání konzultací obdrží zákonný zástupce žáka, který zájem uvedl v on-line formuláři, prostřednictvím e-mailu
  • vstup do budovy školy vchodem u školní jídelny
  • časový rozvrh konzultací ke stažení ZDE

 

 2. Provozní doba

 • aktivity budou uskutečňovány v pracovní dny od 14.00 dle rozpisu
 • aktivity nebudou probíhat každý den
 • v případě dotazů, kontaktujte vedení školy (e-mail: hyncikova@zsholysov.cz tel.:379 410 710)

 

3. Stravování

 • stravování nebude zajišťováno

 

4. Podmínky provozu a hygienická opatření

 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit,
 • pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka ohledně okamžitého vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.
 • všichni žáci i zaměstnanci budou používat ochranu nosu a úst (roušku), odložení roušky pouze se souhlasem pedagogického pracovníka za podmínky, že budou dodrženy požadované rozestupy
 • neprodleně po vstupu do budovy školy použije každý žák bezoplachovou dezinfekci na ruce
 • pohyb žáků po budově školy bude omezen, ve školní budově budou žáci pobývat pouze v určené třídě, budou dodržovat rozestupy 2m (minimálně 1,5m)
 • žáci budou moci používat pouze sociální zařízení (WC) určená pro danou skupinu
 • v případě venkovních činností se mohou žáci pohybovat pouze ve vyhrazeném prostoru
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická a provozní pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do budovy školy, resp. k trvalému vyřazení žáka z aktivit organizovaných školou

 

5. Příchod, odchod a omlouvání přihlášených žáků

Příchod žáků

 • žáci budou vstupovat do budovy školy určeným vchodem ve stanovený čas dle rozpisu
 • dodržují rozestup 2m
 • u vchodu je vyzvedne určený pedagogický pracovník
 • šatny nebudou v provozu
 • vstup do budovy bude umožněn pouze žákům školy

Odchod

 • po skončení výuky odvede žáky k určenému východu pedagogický pracovník
 • žáci neprodleně opouští prostranství před školou

 Omlouvání

 • škola vede evidenci o docházce žáků
 • zákonní zástupci jsou povinni nepřítomnost svého dítěte v daný den telefonicky omluvit nejpozději do 12.00 (tel. 379 410 711)
 • v případě neomluvené absence může být žák do 30.6.2020 z aktivit vyloučen

 

6. Povinnost podepsat čestné prohlášení

 • vyplněné a podepsané Čestné prohlášení - ke stažení ZDE je žák povinen odevzdat při prvním vstupu školy
 • pokud škole v uvedený termín nebude daný dokument doručen, nebude žákovi umožněna osobní účast na aktivitách pořádaných školou

 

 Mgr. Monika Hynčíková, ředitelka školy


Přílohy

Vytvořeno: 4. 6. 2020
Poslední aktualizace: 5. 6. 2020 13:24
Autor: Monika Hynčíková