Obsah

Zahájení školního roku 2020/2021 -informace

Typ: ostatní
informace

Školní rok 2020/2021

Obsah:

 1. zahájení školního roku
 2. organizace vzdělávání
 3. podmínky provozu a hygienická opatření
 4. stravování
 5. činnost školní družiny
 6. kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid-19

 

Provoz školy od 1.9.2020 je podřízen hygienickým opatřením a pravidlům, která vycházejí z dokumentu: Provoz škol a školských zařízení vzhledem ke Covid-19 (vydaným MŠMT ČR) a Mimořádných a ochranných opatření (vydáno MZ ČR)

 

 • veškerá opatření jsou v rámci pravidel neměnným rozhodnutím ředitelky školy
 • žádáme zákonné zástupce žáků, aby neposílali děti do školy s příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota)

 

Zahájení školního roku 2020/2021

 

      Žáci 1.ročníku

 • sraz v 7.50 u vchodu do tělocvičny (vchod do budovy školy nejblíže hale TJ Holýšov)
 • bez aktovek, bez přezouvání
 • každý žák v doprovodu maximálně 2 osob
 • po celou dobu pobytu budou mít všichni účastníci (žáci i jejich doprovod nasazenou roušku)
 • po slavnostním zahájení v tělocvičně ZŠ odchod do kmenových tříd
 • předání základních informací třídní učitelkou
 • předpokládané ukončení 9.00

            Žáci 2.-.9.ročníku

 • vstup do budovy pouze žáci školy - hlavním vchodem v  7.40
 • bez ochrany nosu a úst (dále jen rouška), bez přezouvání
 • pobyt v kmenových učebnách
 • zakončení v rozmezí 8.20 -8.30

Organizace vzdělávání

 • výuka bude probíhat podle stálého rozvrhu
 • budou zařazeny výstupy (učivo), které nebylo možno naplnit ve školním roce 2019/2020
 • bude omezen pohyb žáků po chodbách na nezbytně nutné přesuny ze třídy do tříd
 • v závislosti na epidemiologické situaci budou omezeny, či zcela zrušeny mimoškolní akce
 • v případě, že bude nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZ ČR znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, mohou nastat následující situace:

                       prezenční výuka – účast více než 50% žáků konkrétní třídy                                                             z důvodu karantény

                       smíšená výuka - účast méně než 50% žáků konkrétní třídy                                                z důvodu karantény

                       distanční výuka – v případě, že bude zakázána účast na                                                    vzdělávání celé třídě či skupině

podrobné informace viz odkaz: https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

 • žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat

Podmínky provozu a hygienická opatření

 • platí obecná doporučení MZ ČR podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor
 • k 28.8.2020 není pro žáky a zaměstnance školy stanovena povinnost nosit ve vnitřních prostorách školy roušky (o případných změnách budeme zákonné zástupce a žáky informovat prostřednictvím e-ŽK a webových stránek školy)
 • do 15.9.2020 bude umožněn před vyučováním vstup pouze do šaten maximálně 1 osobě doprovázející žáka 1.ročníku za podmínky, že bude mít po celou dobu pobytu v budově nasazenou roušku a u vstupu do budovy použije bezoplachovou dezinfekci rukou
 • žáci 1. ročníku a jejich doprovod bude mít ke vstupu do školy vymezen vlastní vchod (vchod bude označen)
 • v ostatních případech budou mít umožněn vstup do budovy pouze žáci školy bez doprovodu
 • žáci budou o podmínkách provozu a hygienických opatřeních informováni v rámci třídnických hodin
 • po skončení vyučování čekají zákonní zástupci na žáky před budovou školy
 • žádáme zákonné zástupce, aby minimalizovali osobní návštěvy v budově školy a ke kontaktu se školou využívali e-ŽK, e-mail, telefon, osobní návštěvu volili pouze po předchozí domluvě v nezbytně nutných případech
 • osoba, která není žákem ani zaměstnancem školy, bude mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku

Stravování

 • školní jídelna bude v provozu za dodržení stanovených hygienických pravidel
 • nebude umožněn samoobslužný výdej příborů, salátů, dezertů apod.

Činnost školní družiny

 • školní družina bude v provozu
 • bude minimalizováno střídání žáků ve skupinách v závislosti na provozních podmínkách
 • pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZ ČR dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení veřejných zřizovatelů, ve školní družině stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid-19

 

 • škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19, tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví)
 • škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
 1. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce
 2. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy
 3. příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně bude informovat zákonného zástupce žáka o nutnosti  bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy
 • Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu

 

 • žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení lékaře)

 

                                                                                                          Mgr. Monika Hynčíková

                                                                                                          ředitelka školy


Vytvořeno: 28. 8. 2020
Poslední aktualizace: 7. 9. 2020 10:44
Autor: Monika Hynčíková