Obsah

Organizační pokyny - prezenční výuka od 17.5.2021

Typ: ostatní
prezenční výuku-květen

Organizační pokyny - prezenční výuka žáků ZŠ - od 17.5.2021 do odvolání 

 • od 17.5.2021 je umožněna prezenční výuka pro všechyn žáky (dochází do budovy školy) 

 

 • Podmínkou účasti na prezenční výuce je pravidelné testování neinvazivními antigenními testy - od 17.5.2021 na základě MO MZ ČR: 

 • žáci 1. i 2 stupně - 1x týdně - vždy v pondělí  

 • pokud bude žák ve stanovený testovací den nepřítomen, bude testován bezprostředně po příchodu do školy 

  

Vstup do školní budovy: 

 • žádáme zákonné zástupce a žáky, aby při vstupu a odchodu ze školní budovy dodržovali všechna hygienická opatření (rozestupy, roušky) 

 • 7.40 - hlavní vchod žáci 1. stupně 

 • 7.50 - hlavní vchod žáci 2. stupně 

 

Úprava rozvrhu 

 • z důvodu doporučené homogenity tříd nebudou vyučovány předměty, kde se mísí žáci různých tříd, skupiny na jazyky zůstanou v současné podobě  

 • výuka bude z výše uvedeného důvodu upravena následovně: 

7.ročník 

 • Výuka volitelných předmětů v 7. ročníku odpadá (sportovní výchova hoši, sportovní výchova dívky, seminář ze zeměpisu, informatika, umělecký seminář – výtvarný), vyučování ve čtvrtek bude končit ve 12:35 hodin. 

8.ročník 

 • výuka volitelných předmětů v prezenční podobě (informatika, sportovní výchova hoši, sportovní výchova dívky, umělecký seminář – hudební) a pracovních činností odpadá  

 • při prezenční 8. ročníku v úterý odpadá 2.odpolední hodina (první odpolední hodina v úterý (13:15 – 14:00) se bude vyučovat jako 6. vyučovací hodina (12:45 – 13:30), až poté půjdou žáci na oběd, popř. odcházejí domů. (viz úterní rozvrh) 
   

úterý 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

8.A 

Př 

Aj 

Čj 

Ov 

Ch 

8.B 

Aj 

Čj 

Ov 

8.C 

Čj 

Aj 

Ch 

Př 

  

9.ročník 

 • výuka volitelných předmětů (informatika, sportovní výchova hoši, sportovní výchova dívky) a pracovních činnosti v prezenční formě odpadá  

 • úprava dle přiloženého rozvrhu – přesun hodiny 9.A fyzika a 9.B výchova ke zdraví z úterý na středu 

úterý 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

9.A 

Čj 

Tv 

Aj 

Ch 

 xxx 

9.B 

Čj 

Př 

Tv 

Aj 

xxx 

 

středa 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

9.A 

Čj 

Aj 

Př 

9.B 

Čj 

Aj 

Vz 

 

Hygienická opatření: 

 • výuka bude probíhat v homogenních skupinách (pouze žáci jedné třídy) 

 • žáci mají povinnost nosit jednorázovou roušku nebo respirátor po celou dobu pobytu ve škole (odkládají pouze na jídlo) 

 • žáci budou mít pro pobyt ve škole minimálně 2 kusy jednorázových roušek a igelitový sáček na jejich uložení 

 • časté větrání, zařazení pobytu venku (žádáme o zajištění vhodného oděvu a obuvi žáků) 

 • vymezené časy a prostory pro stravování žáků z jednotlivých tříd 

Testování 

 • bude probíhat dle výše uvedeného rozpisu v určené učebně pod dohledem pedagogického pracovníka po příchodu do školy (žáci, kteří budou využívat ranní provoz školní družiny, budou testování již ve školní družině) 

 • třída bude na testování rozdělena na dvě skupiny, aby byly zajištěny veškeré hygienické požadavky na provedení testu v týdnu od 17.5. bude probíhat testování testy Singclean - instruktážní video viz odkaz: Singclean - instruktážní video 

 • následně by škola měla obdržet testy od firmy Sejoy - instruktážní videdo viz odkaz: Sejoy - instruktážní video 

 • přehled postup při testování viz přiložený leták - Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách Testování - návazné postupy

 • v případě pozitivního testu bude žák umístěn do izolační místnosti, kde vyčká do doby, než si jej vyzvedne zákonný zástupce 

 • škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován, zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu ošetřujícího lékaře a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření 

 • v případě, kdy test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PC R testu. 

 • Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.  

 • Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě; SMS s výsledkem testu nepostačuje). 

 

Nesouhlas zákonného zástupce s testováním žáka 

 • v případě, že zákonný zástupce nesouhlasí s testováním žáka, oznámí tuto skutečnost ředitelce školy prostřednictvím e-mailu (zsholysov@zsholysov.cz) nebo elektronické žákovské knížky (uvede jméno, příjmení žáka a třídu) 

 • žák nebude do školy docházet, absence bude omluvena, doplnění učiva musí zajistit zákonný zástupce 

 • po dobu, kdy je žákovi umožněna prezenční výuka není zajišťována distanční výuka 

Organizace vzdělávání: 

 • výuka všech tříd bude probíhat podle rozvrhu (úpravy viz odstavec Úprava rozvrhu) - včetně přesunu žáků mezi učebnami 

 • zákaz zpěvu (hodina bude nahrazena hudební naukou, poslechem, případně využita pro upevnění a zopakování učiva probraného v rámci distanční výuky) 

 • sportovní činnosti jsou povoleny na venkovním sportovišti bez roušky 

Stravování 

 • školní jídelna v provozu za zachování veškerých hygienických opatření  

 • obědy je nutno do 31.5. 2021 přihlašovat, od 1.6.2021 budou mít všichni žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, oběd automaticky přihlášen 

 • objednávání a odhlašování obědů na www.strava.cz  

Provoz školní družiny 

 • školní družina bude z organizačních důvodů v provozu pouze pro žáky 1. a 2.ročníku (dojíždějícím žákům 3.ročníku bude odpoledne umožněno vyčkat do odjezdu autobusu v šatně) 

 • vstup a odchod určeným vchodem - označeno barvou družiny 

 • v jednom oddělení školní družiny pouze žáci jedné třídy 

 • zákonní zástupci žáků, kteří mají zájem dodatečně přihlásit dítě do ŠD, kontaktují vedoucí školní družiny na e-mail: behenska@zsholysov.cz 

 • z organizačních důvodu je provozní doba ŠD a vyzvedávání žáků upraveno následovně 

 • ráno  

 • 7:00 – 7:50 - příchod do ŠD možný pouze v 7:00 - dojíždějící žáci po příjezdu autobusu, nejpozději do 7:30 ​​​​​​

 • 1.ročník - 11:40 – 15:00 – odchod žáků možný pouze ve 13:30 nebo 15:00 

 • 2.ročník - 11.40 - 15.15 - odchod žáků možný pouze ve 14.00 nebo 15.15 

 • dojíždějícím žákům bude umožněn odchod na autobus + odchod žáků do ZUŠ 

 • Žáci přihlášení do ŠD, kteří budou odcházet domů bezprostředně po vyučování (obědě) donesou vyplněný formulář - Žádost o uvolnění ze ŠD - odkaz ZDE

         Další podrobnosti naleznete pod následujícím odkazem: Informace pro rodiče 

 

 V Holýšově 14.5.2021                                             Mgr. Monika Hynčíková, ředitelka školy 


Příloha

Vytvořeno: 14. 5. 2021
Poslední aktualizace: 14. 5. 2021 12:57
Autor: Monika Hynčíková