Obsah

Obnovení školní docházky pro žáky 9.ročníku - organizační pokyny

Typ: ostatní
pokyny

Obnovení školní docházky pro žáky 9.ročníku – příprava na přijímací zkoušky

Obsah:

 1. organizace vzdělávacích aktivit
 2. provozní doba
 3. stravování
 4. podmínky provozu a hygienická opatření
 5. příchod, odchod a omlouvání přihlášených žáků
 6. povinnost podepsat čestné prohlášení

 

Režim otevření školy pro žáky 9.ročníku je podřízen přísným hygienickým opatřením a pravidlům, která vycházejí z dokumentu: Ochrana zdraví a provoz základní škol v období do konce školního roku 2019/2020 vydaným MŠMT ČR

 

 • veškerá opatření jsou v rámci pravidel neměnným rozhodnutím ředitelky školy
 • porušení těchto zásad je důvodem k tomu, aby žák nebyl vpuštěn do školy, či zcela vyřazen ze školní skupiny
 • se zásadami budou žáci seznámeni v den nástupu

 

 1. Organizace vzdělávacích aktivit
 • žáci budou do školy docházet pravidelně v pondělí, ve středu a v pátek do termínu konání přijímacích zkoušek (termín stanoven na 8.6.2020)
 • výuku povedou učitelé matematiky a českého jazyka, bude zaměřena na přípravu k jednotné přijímací zkoušce

 

 1. Provozní doba
 • skupina tvořená žáky 9.B bude zahajovat výuku v 8.00 a končit v 11.30
 • skupina tvořená žáky 9.A bude zahajovat výuku v 8.30 hodin a končit ve 12.00
 • výuka bude probíhat v 1,5 hodinových blocích s ½ hodinovou přestávkou

 

 1. Stravování
 • žáci, kteří do přihlášky uvedli, že mají zájem stravovat se ve školní jídelně, si obědy objednají obvyklým způsobem na www.strava.cz
 • žáci jsou povinni dodržovat veškeré hygienické požadavky a pokyny zaměstnanců školy

 

 1. Podmínky provozu a hygienická opatření
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit,
 • pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici,
 • všichni žáci i zaměstnanci budou nosit roušku, odložení roušky pouze se souhlasem pedagogického pracovníka a při konzumaci jídla v rámci přestávky či oběda,
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení
 • neprodleně po příchodu do třídy si každý žák musí umýt ruce mýdlem a použít dezinfekci,
 • složení skupin nelze měnit,
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny

 

 1. Příchod, odchod a omlouvání přihlášených žáků

Příchod

 • žáci budou vstupovat do budovy školy vchodem u jídelny ve stanovený čas pro danou skupinu
 • dodržují rozestup 2m
 • u vchodu je vyzvedne určený vyučující

Odchod

 • po skončení výuky k východu odvede žáky pedagogický pracovník
 • žáci neprodleně opouští prostranství před školou

 

Omlouvání

 • škola vede evidenci o docházce žáků
 • zákonní zástupci jsou povinni nepřítomnost svého dítěte v daný den telefonicky omluvit nejpozději do 8.00 (tel. 379 410 711)
 • v případě neomluvené absence může být žák z výuky trvale vyloučen

 

 1. Povinnost podepsat čestné prohlášení
 • vyplněné a podepsané Čestné prohlášení (ke stažení zde) je žák povinen odevzdat při nástupu do školy 11.5.2020
 • pokud škole v uvedený termín nebude daný dokument doručen, nebude žákovi umožněna osobní účast ve škole v rámci školní skupiny

 

Mgr. Monika Hynčíková, ředitelka školy


Vytvořeno: 6. 5. 2020
Poslední aktualizace: 10. 5. 2020 11:18
Autor: Monika Hynčíková