Obsah

Obnovení nepovinné školní docházky pro žáky 1.stupně (1.-5.ročník) - organizační pokyny

Typ: ostatní
organizační pokyny

Obnovení školní docházky pro žáky 1.stupně (1.-5.ročník)

 

Obsah:

 1. organizace vzdělávacích aktivit
 2. provozní doba
 3. stravování
 4. podmínky provozu a hygienická opatření
 5. příchod, odchod a omlouvání přihlášených žáků
 6. činnost školní družiny
 7. povinnost podepsat čestné prohlášení

 

Režim otevření školy pro žáky 1.stupně (1.-5.ročník) je podřízen přísným hygienickým opatřením a pravidlům, která vycházejí z dokumentu: Ochrana zdraví a provoz základní škol v období do konce školního roku 2019/2020 vydaným MŠMT ČR

 

 • veškerá opatření jsou v rámci pravidel neměnným rozhodnutím ředitelky školy
 • porušení těchto zásad je důvodem k tomu, aby žák nebyl vpuštěn do školy, či zcela vyřazen ze školní skupiny
 • se zásadami budou žáci seznámeni v den nástupu

 

1. Organizace vzdělávacích aktivit

 • od pondělí 25.5.2020 budou přihlášení žáci rozděleni do školních skupin (max. 15 členů)
 • složení skupin je neměnné a o zařazení do skupiny rozhoduje ředitelka školy dle organizačních potřeb
 • činnost školní skupiny budou řídit pedagogičtí pracovníci – asistenti pedagoga a vychovatelky školní družiny (učební materiály připravují vyučující dané třídy)
 • školní skupiny pracují pravidelně v pracovní dny
 • činnosti budou zaměřené na plnění úkolů, které jsou zadávány v rámci vzdělávání na „dálku“
 • zařazen bude dle možností školy i pobyt venku (školní zahrada, sportovní areál a dětské hřiště – v této době uzavřené pro veřejnost)
 • časová organizace bude plně v kompetenci pedagogického pracovníka
 • stanoveny budou pouze časy přestávek tak, aby bylo zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami

 

2. Provozní doba

 • vstup žáků do školní budovy bude probíhat v časovém rozmezí 7.45 – 9.00,
 • konec aktivit žáků, kteří nebudou využívat provozu školní družiny je stanoven na dobu od 12.15 do 13.00, aby nedocházelo ke kontaktu mezi jednotlivými skupinami
 • o zařazení dítěte do skupiny, vchodu, který bude skupina používat pro vstup do budovy a přesném čase určeném pro vstup do budovy a ukončení aktivit žáků budou zákonní zástupci informování prostřednictvím e-mailu do 21.5.2020
 • v případě, že Vám do uvedeného data informační e-mail nebude doručen, kontaktujte vedení školy (e-mail: zsholysov@zsholysov, tel.: 379 410 711)

 

            3. Stravování

 • vzhledem k počtu přihlášených žáků bude škola zajišťovat výdej teplých obědů ve školní jídelně
 • žáci, kteří do přihlášky uvedli, že mají zájem stravovat se ve školní jídelně, si obědy objednají obvyklým způsobem na www.strava.cz do 21.5.2020
 • žáci jsou povinni dodržovat veškeré hygienické požadavky a pokyny zaměstnanců školy - před vstupem do jídelny si řádně umýt ruce, dodržovat minimální stanovené rozestupy
 • objednat obědy si mohou pouze žáci, jejichž zákonný zástupce tuto skutečnost uvedl v on-line formuláři, dodatečná změna není možná
 • u jednoho stolu v jídelně bude pouze jedno místo k sezení
 • roušku budou žáci odkládat pouze při samotné konzumaci

 

4. Podmínky provozu a hygienická opatření

 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit,
 • pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka ohledně okamžitého vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici,
 • všichni žáci i zaměstnanci budou nosit roušku, odložení roušky pouze se souhlasem pedagogického pracovníka za podmínky, že budou dodrženy požadované rozestupy, případně při konzumaci jídla v rámci přestávky či oběda,
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a igelitový sáček na jejich uložení
 • žáci, kteří budou využívat činnosti školní družiny, budou mít 3 roušky  a 2 igelitové sáčky na jejich uložení
 • při vstupu do budovy bude žákům měřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem
 • neprodleně po příchodu do třídy si každý žák musí umýt ruce mýdlem a použít dezinfekci,
 • složení skupin nelze měnit,
 • pohyb žáků po budově školy bude omezen, ve školní budově budou žáci pobývat pouze v určené třídě, budou dodržovat rozestupy 2m (minimálně 1,5m)
 • žáci budou moci používat pouze sociální zařízení (WC) určená pro danou školní skupinu
 • v případě venkovních činností se mohou žáci pohybovat pouze ve vyhrazeném prostoru
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická a provozní pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do budovy školy, resp. k trvalému vyřazení žáka ze školní skupiny

 

5. Příchod, odchod a omlouvání přihlášených žáků

Příchod

 • žáci budou vstupovat do budovy školy určeným vchodem ve stanovený čas (pro danou skupinu uvedeno v e-mailu, který bude zaslán zákonným zástupcům)
 • dodržují rozestup 2m
 • u vchodu je vyzvedne určený pedagogický pracovník
 • žákům bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem
 • bude provedena kontrola, zda má žák odpovídající počet roušek a igelitových sáčků na jejich uložení – pokud nebude splněn daný počet, žák nebude vpuštěn do budovy školy a bude kontaktován zákonný zástupce, aby si žáka vyzvedl
 • šatny nebudou v provozu – žáci si pouze v den nástupu vyzvednou přezůvky,
 • vstup do budovy bude umožněn pouze žákům školy

 

Odchod

 • po skončení výuky odvede žáky k určenému východu pedagogický pracovník
 • žáci neprodleně opouští prostranství před školou

 Omlouvání

 • škola vede evidenci o docházce žáků
 • zákonní zástupci jsou povinni nepřítomnost svého dítěte v daný den telefonicky omluvit nejpozději do 7:30 (tel. 379 410 711)
 • v případě neomluvené absence může být žák z výuky trvale vyloučen

           

            6. Činnost školní družiny

 • provoz školní družiny 12.00 – 16.00
 • aktivity dle možností budou naplňovat ŠVP pro zájmové vzdělávání
 • zařazen bude i pobyt venku (školní zahrada, dětské hřiště, sportovní areál)
 • odchod žáků bude z organizačních důvodů možný pouze v následujících časech:
  • 12.30 – po obědě
  • 14.00
  • 15.00
  • 16.00
 • mimo uvedené časy nebude možno dítě z organizačních důvodů ze školní družiny vyzvedávat!!!
 • v den nástupu dítěte je nutno odevzdat vyplněný formulář s informacemi nezbytnými pro provoz školní družiny (ke stažení zde)

 

7. Povinnost podepsat čestné prohlášení

 • vyplněné a podepsané Čestné prohlášení (ke stažení zde) je žák povinen odevzdat při nástupu do školy 25. 5. 2020
 • pokud škole v uvedený termín nebude daný dokument doručen, nebude žákovi umožněna osobní účast ve škole v rámci školní skupiny

 

Mgr. Monika Hynčíková, ředitelka školy

 


Přílohy

Vytvořeno: 18. 5. 2020
Poslední aktualizace: 19. 5. 2020 11:04
Autor: Monika Hynčíková